opozorila

 

Obvestilo o razpravi glede spora

Zahtevek za razpravo v okviru javne obravnave

Praviloma se razprava o sporu odvija v sobi za posvetovanje. Zahtevek za razpravo v okviru javne obravnave se lahko poda v ugovoru, sodnem prizivu ali v drugih pravdnih aktih. V slednjih je mogoče podati zahtevek le pod pogojem, da so bili predmetni pravdni akti vročeni pritožnikom in so bili predloženi na tajništvu davčne komisije, ki vodi postopek. Med drugim je mogoče zahtevati razpravo v okviru javne obravnave - skladno z določbami 33. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - z zahtevkom, ki je bil predložen na tajništvu davčne komisije, ki vodi postopek in ki ga je potrebno vročiti ostalim pritožnikom v roku desetih celih dni, in sicer brez da se šteje začetni in zadnji dan pred datumom razprave. Spore, ki so bili na dan 1. aprila 1996 nerešeni in katerih vrednost ne presega zneska 2.582,28 evrov, rešuje vedno - skladno z določili prve bis alineje 72. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - en sam sodnik v okviru javne obravnave.

Predložitev dokumentov in pričevanj 

Stranke v pravdnem postopku lahko - skladno z določili 32. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - predložijo dokumente v roku dvajsetih celih dni, in sicer brez da se šteje začetni in zadnji dan pred datumom, ki je bil določen za razpravo glede spora; med drugim lahko predložijo pojasnjevalna pričevanja do največ deset celih dni pred določenim datumom, pri čemer morajo vključiti toliko kopij, kolikor je strank v postopku. V primeru razprave glede spora v sobi za posvetovanje, lahko stranke v postopku predložijo do pet celih dni pred datumom razprave kratke replike v pisni obliki.

Poziv na izrek sodbe

Sodbe Pokrajinskih davčnih komisij

Sodbe Pokrajinskih davčnih komisij se lahko izpodbijajo - skladno z določili 52. in 53. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - pred Deželnimi davčnimi komisijami, ki so pristojne za dotično območje. Priziv je mogoče podati z obvestilom drugih strank v postopku in ob predložitvi slednjega na Tajništvu Deželnih davčnih komisij. Če priziv ni bil sporočen preko sodnega sluge, mora pritožnik predložiti kopijo priziva Pokrajinski davčni komisiji, ki je izdala izpodbijano sodbo, sicer se priziv smatra kot nedopusten.

Sodbe Deželnih davčnih komisij

Sodbe Deželnih davčnih komisij se lahko izpodbijajo – glede na določila 62. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - pred Vrhovnim Kasacijskim sodiščem, skladno s predpisi, ki jih določa Zakon o civilnem postopku (Codice di Procedura Civile).

Roki za priziv in pritožbe na Vrhovnem kasacijskem sodišču 

Prizive in pritožbe na Vrhovnem kasacijskem sodišču se lahko poda - skladno z določili 51. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - v roku šestdesetih dni od datuma prejema obvestila o sodbi, z zapisom celotnega besedila oziroma v roku enega leta in šestinštiridesetih dni od datuma izreka sodbe, če stranka v postopku ni prejela obvestila. Za sodne postopke, ki so bili sproženi po 4. juliju 2009, in za katere stranke v postopku niso prejele obvestila o sodbi, je rok zmanjšan na šest mesecev (Zakon št.69/2009; 327. člen Zakona o civilnem postopku - Codice di Procedura Civile), začenši od datuma izreka slednje.

Izročitev sodnih spisov strankam v postopku

Sodni spisi se strankam – skladno z določili 25. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992  – izročijo ob koncu sodnega procesa. Zainteresirane stranke so naprošene, da prevzamejo - ob pravnomočnosti sodbe - pripadajoče akte. V kolikor sodni spisi ne bi bili prevzeti se aktivira, skladno z določili in učinki 2961. člena Civilnega zakonika, postopek za izločitev aktov, ki se hranijo v arhivu.

Pozivi glede predsedniških dekretov

Pritožba zoper predsedniške dekrete

Zoper predsedniške dekrete je dovoljena - skladno z določili 28. člena Zakonodajnega dekreta št. 546/1992 - pritožba. Pritožbo je mogoče podati z obvestilom drugih strank v postopku v neodložljivem roku tridesetih dni od datuma obvestila o dekretu s strani tajništva Davčne komisije in ob predložitvi slednjega na istemu tajništvu v neodložljivem roku petnajstih dni od datuma prejema zadnjega obvestila.